Home

PostHeaderIcon Zápis ze zasedání valné hromady 2015

Ostatní

31. ledna 2015 v 10:00 hod. v restauraci Sokolovna Štěpánov.
Celkový počet členů TJ Štěpánov: 93, toho přítomných: 54

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Zprávy všech oddílů TJ Štěpánov
2. Zhodnocení činnosti TJ v roce 2014 a vize 2015
3. Finanční zpráva
4. Výkonný výbor TJ Štěpánov - členové
5. Volba revizní komise
6. Různé
6.1. Poplatky FAČR
6.2. Členské poplatky
6.3 Oplocení fotbalového hřiště
6.4 Možnosti dotací na opravy v areálu TJ
6.5 Prodejní stánek – opravy
6.6 Smlouvy o pronajmutí majetku TJ
6.7 Akce 2015
7. Diskuze
8. Závěr


Průběh jednání:
Zasedání valné hromady zahájil předseda pan David Fryblík, který valnou hromadu řídil. Program jednání byl valnou hromadou bez připomínek schválen.

1. Zprávy o činnosti všech oddílů
Trenéři a zástupci jednotlivých oddílů seznámili všechny přítomné o své činnosti. Za oddíl benjamínků nebyl trenér přítomen (omluven, ve stejný termín probíhal turnaj), za starší žáky Roman Hanus, za muže B Luboš Širak, za muže A Jaroslav Soušek, za volejbal nebyl žádný trenér přítomen (neomluven). Všechny zprávy jsou zavěšeny na našich webových stránkách.
Diskuse: Fryblík, Hanus, Kangelaris, Rak, Širak
Usnesení TJ/15/1-1:    Valná hromada TJ Štěpánov bere na vědomí hodnotící zprávy za rok 2014 od jednotlivých mužstev fotbalového oddílu.            

2. Zhodnocení činnosti TJ v roce 2014 a vize 2015
Předseda v krátkosti připomněl a zhodnotil činnost TJ za rok 2014. Poděkoval trenérům, asistentům, členům a všem, kdo se podílel na chodu tělovýchovné jednoty v roce 2014. Také podal informaci, že bychom se do budoucna měli více zapojovat do grantových aktivit, pokud budou podmínky pro TJ splnitelné. Vize je i ta, více spolupracovat s obcí a dalšími dobrovolnými spolky a dohromady zvelebit celý sportovní areál za sokolovnou.

Nadace ČEZ -Grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště
Poskytovatel: Nadace ČEZ

Sumář dotace: Program podporuje výstavbu nových dětských a sportovních hřišť. Projekty Oranžových hřišť zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky. O finanční příspěvek mohou žádat všechny právnické osoby.

Status programu

Otevřeno pro podávání žádostí

Uzávěrka příjmu žádostí

Nestanovena

Maximální příspěvek: Nestanoven

Minimální příspěvek: Nestanoven

 
Nadace ČEZ - Podpora regionů
Poskytovatel: Nadace ČEZ

Sumář dotace: Cílem projektu je podpora obecně prospěšným účelům zejména v oblastech podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu a životního prostředí. Žadatelem může být pouze právnická osoba.

Status programu

Otevřeno pro podávání žádostí

Uzávěrka příjmu žádostí

Nestanovena

Maximální příspěvek: Nestanoven

Minimální příspěvek: Nestanoven

 Diskuse: Fryblík, Hanus, Hanusová, Kangelaris, Rak, Širak
Usnesení TJ/15/1-2:    Valná hromada TJ Štěpánov bere na vědomí informace o možných grantech na podporu sportovní činnosti TJ Štěpánov.

3. Finanční zpráva
David Fryblík seznámil přítomné členy s finanční situací TJ Štěpánov. Konkrétně vyčíslil všechny finanční transakce a zodpověděl všechny dotazy týkající se finanční oblasti.
Diskuse: Běhal, Fryblík, Hložek, Smrček
Usnesení TJ/15/1-3:    Valná hromada TJ Štěpánov bere na vědomí zprávu o finanční situaci organizace. 

4. Výkonný výbor TJ Štěpánov - členové
David Fryblík a další členové stávajícího výboru přednesli návrh, že z důvodu nepravidelné docházky na schůze výboru se nenaplňuje daný počet k tomu, aby mohl být odhlasován jakýkoliv bod jednání. Proto navrhl, aby se počet členů výkonného výboru snížil. Ze zdravotních důvodů odstoupil pan Zdenek Kořistka, z pracovních důvodů odstoupil pan Jiří Hložek a Ing. Petr Sládek.
Diskuse: Běhal, Fryblík, Donda, Hanus, Hanusová, Hložek, Rak, Smrček, Stodola Z., Stodola P., Širak
Usnesení TJ/15/1-4:     Valná hromada TJ Štěpánov souhlasí s návrhem snížit počet členů výkonného výboru TJ Štěpánov.     

5. Volba revizní komise
David Fryblík a výkonný výbor předložil členům TJ návrh členů do revizní a kontrolní komise TJ Štěpánov, jmenovitě Zdeňka Dondu, Bc. Michaela Smrčka a zahájil hlasování.
Hlasování se zúčastnilo 54 členů TJ Štěpánov, z toho 54 bylo pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Pozn.:  Minimální potřebný počet hlasů pro zvolení revizní a kontrolní komise TJ Štěpánov je 28.
Diskuse: Fryblík, Širak, Běhal
Usnesení TJ/15/1-5:     Valná hromada TJ Štěpánov volí členy revizní a kontrolní komise TJ Štěpánov ve složení Z. Donda a M. Smrček.      

6. Různé
6.1. Poplatky FAČR
Pan Širak oznámil všem členům, že je třeba uhradit poplatek za FAČR a pověřil vedoucí mužstev, aby mu do 15. 2. 2015 předali celkovou částku se jmenným seznamem všech hráčů a členů, kteří jsou registrovaní u FAČR.
100,- Kč – členové do 18 let
200,- Kč – členové nad 18 let

6.2. Členské poplatky
Každý registrovaný člen do 30. 5. (kalendářního roku) uhradí do pokladny TJ Štěpánov 1000,- Kč.

6.3 Oplocení fotbalového hřiště
Jelikož je neustále poškozován a zamořován odpadky celý sportovní areál a z důvodu předběžného vyjádření členů TJ o možnosti provedení některých prací spojených s údržbou a opravou areálu, rozhodl se výbor TJ oplotit fotbalové hřiště Dalším důvodem je i bezpečnost hráčů a sportující veřejnosti (vandalismus, rozbité sklo atd.). Byla zaslána poptávka na ocenění veškerého potřebného materiálu. Brigáda je stanovena na  14. 3. 2015 od 9:00 hod. Přesný program brigády bude upřesněn v nejbližším termínu.

6.4 Možnosti dotací na opravy v areálu TJ
Předseda seznámil členy výboru, že lze získat dotaci v rámci projektu na výměnu oken u šaten a dalšího dovybavení šaten, které jsou tak potřebné. Byla zaslána poptávka na ocenění.

MMR ČR - Podpora regionálního rozvoje - Program Podpora obnovy venkova - DT 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkovaPoskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Sumář dotace: Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj venkova. Tento program zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Dotační titul podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi vesnicemi, prezentaci úspěšných projektů a vzdělávání zástupců obcí. Žádat mohou obce do 3000 obyvatel a svazky obcí.

Status programu

Otevřeno pro podávání žádostí

Uzávěrka příjmu žádostí

16. 02. 2015

Maximální příspěvek: 200 000 Kč

Minimální příspěvek: Nestanoven

 
6.5 Prodejní stánek – opravy
H. Hanusová seznámila členy, že v dalším kole brigády je třeba obnovit pracovní desku v prodejním stánku, zakoupit nové výčepní zařízení, dát do chodu udírnu (případně zhotovit novou plechovou) a provést celkový úklid před zahájení prodeje.

6.6 Smlouvy o pronajmutí majetku TJ
Předseda seznámil členy výboru, že jsou sestaveny smlouvy o pronajmutí majetku TJ Štěpánov na určité akce a sportovní činnosti, které se budou od roku 2015 uzavírat.
Konkrétně:

-          pronájem prodejního stánku;
-          pronájem šaten;
-          pronájem hřiště;
-          a jiné.
6.7 Akce 2015
6. 6. 2015 – Dětský den
4. 7. 2015 – Mezinárodní turnaj s NFC Štěpánov
5. 7. 2015 – Zábava
8., 9., 10. 2015 – Hody
Turnaj benjamínků – termín oznámí p. Fišer
Další akce v řešení.

Diskuse: Hanusová, Hanus, Fryblík, Kangelaris, Sládek, Donda, Rak, Hložek, Stodola Z., Smrček, Širak, Běhal, Pacák, Pospíšil, Soušek
Usnesení TJ/15/1-6:                Valná hromada TJ Štěpánov bere na vědomí.    

7. Diskuze

Pan Širak upozornil všechny členy, že od 2. 2. 2015 bude na webových stránkách OFSO.cz zavěšena demoverze elektronického zápisu, který se bude od nové sezony užívat. Bude zvolen každý zástupce oddílu a tento elektronický zápis provede a na ofso daný den zašle. Jasnější instrukce budou předány a zavěšeny na našich webových stránkách TJ. S tímto je také spojen další úkol a to koupit PC a zajistit WIFI. Finance do výše 10.000 Kč na nákup elektroniky (PC apod.) poskytne OFS Olomouc. Bude se jednat o jednorázový příspěvek bez nutnosti předložení vyúčtování.
Pan Pacák a pan Hanus sdělili, že od podzimu se nahlašuje do soutěže tak potřebné mužstvo dorostenců. Trenérských postů nám přislíbili se zhostit Zdeněk Pospíšil a Ctirad Ševčík.
V tomto bodě se také nahlas diskutovala neinformovanost dění TJ. Výbor upozornil všechny členy, že veškeré informace ohledně dění na schůzích výboru a jiné, najdou v zápisech na našich webových stránkách a jsou kdykoli vítáni na zasedání výboru. Samozřejmě i se svými otázkami a podněty k lepšímu chodu celé TJ.
Diskuse: Běhal, Fryblík, Donda, Hanus, Hanusová, Pacák, Pospíšil, Hložek, Rak, Stodola Z., Stodola P., Smrček, Širak, Soušek.
Usnesení TJ/15/1-7:                Valná hromada TJ Štěpánov bere na vědomí.    

8. Závěr

V závěru předseda poděkoval všem za účast a sdělil termín schůze výkonného výboru dne 20. 2. 2015 v 19:15 hod. v restauraci Sokolovna Štěpánov.

Závěr jednání rady:
Valná hromada TJ Štěpánov souhlasí s přijatými usneseními jednotlivých bodů jednání.

Jednání valné hromady TJ Štěpánov bylo ukončeno ve 13:30 hod.
Termín další valné hromady bude stanoven do 12/2015.
Ve Štěpánově dne 31. ledna 2015
Zapsala: Helena Hanusová

 

Pro přidání komentáře k tomuto článku se prosím nejprve přihlaste nebo registrujte.